Ninh Thuận: Huy động gần 10.000 tỷ đồng phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận vừa ký quyết định phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, UBND tỉnh Ninh Thuận dự kiến tổng nguồn vốn thực hiện khoảng 9.878,9 tỷ đồng. Trong đó, vốn Trung ương khoảng 124,7 tỷ đồng; ngân sách địa phương khoảng 37,8 tỷ đồng; vốn vay Ngân hàng Chính sách Xã hội khoảng 210,8 tỷ đồng và vốn khác (tổ chức, thành phần kinh tế, hộ gia đình, cá nhân, vay ngân hàng) khoảng 9.505,7 tỷ đồng.

Đồng thời, UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết, sẽ có quy định về việc giao đất ở không qua đấu giá quyền sử dụng đất cho các đối tượng được quy định tại Điều 118 Luật Đất đai năm 2013, bao gồm: hạn mức, đối tượng, điều kiện, quy trình xét duyệt đối tượng, trình tự và thủ tục giao đất… để UBND cấp huyện có cơ sở tổ chức thực hiện.

Bên cạnh đó, đối với các dự án khu dân cư, điểm dân cư nông thôn do nhà nước đầu tư thì UBND cấp huyện có trách nhiệm dành một phần quỹ đất ở, rà soát nhu cầu đất ở tại khu vực dự án để giải quyết chính sách giao đất ở không qua đấu giá.